Over ons ProPlus Klant worden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:

Parts & Accessories Traders (PAT) Europe BV, Haarspit 1, gevestigd en kantoorhoudende te Oudkarspel, hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (PAT Europe BV); koper: niet-consument, een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De koper waarmee gebruiker eenmaal een overeenkomst heeft afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten.
5. Indien een of meer voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig worden, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.
6. Indien gebruiker op enig moment geen beroep doet op deze algemene voorwaarden, heeft dit niet tot gevolg dat gebruiker het recht zou verliezen om een beroep te doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en verbindt gebruiker niet de betreffende goederen en/of diensten aan koper te leveren. Offertes – vrijblijvend of niet- vervallen in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.
2. Afwijkende bedingen van deze voorwaarden zijn enkel in te roepen door koper ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door gebruiker zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang boven de artikelen van deze voorwaarden.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de (potentiële) koper daarom geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet zonder meer voor nabestellingen.
7. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek, tenzij anders aangegeven.
8. De overeenkomst tussen gebruiker en koper is eerst tot stand gekomen nadat gebruiker een order schriftelijk aan koper heeft bevestigd dan wel gebruiker binnen vier weken na plaatsing van de order een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere personen, binden gebruiker eerst nadat deze overeenkomsten door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, dan wel gebruiker feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
9. Wijzigingen met betrekking tot een overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen gebruiker en koper zijn overeengekomen.
10. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

Artikel 4. Informatieplicht
1. Op eerste verzoek daartoe van gebruiker is koper verplicht gebruiker te informeren over alle voor de overeenkomst van belang zijnde informatie, zoals maar niet beperkt tot het juiste BTW- identificatienummer alsmede de naam waaronder koper bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden
1. Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6. Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het magazijn van gebruiker (in Oudkarspel) als plaats van levering. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. Indien niet franco is verkocht, is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van gebruiker hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de koper. Gebruiker is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Met aflevering gaat het risico op koper over, als het risico op grond van de overeenkomst of de wet niet al op een eerder tijdstip is overgegaan.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Gebruiker is gerechtigd om derden in te schakelen ter nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 7. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt nooit eerder aan, dan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.
2. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
3. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. Elke in gebrekestelling door koper dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Deelleveringen
1. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.
2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst het gebruik in het buitenland is overeengekomen en koper alle benodigde gegevens en specificaties heeft overgelegd.
2. Indien koper aan de geleverde zaken technische eisen stelt die afwijken van de normaal in Nederland geldende eisen, is gebruiker daaraan slechts gebonden, als partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
Gebruiker is bevoegd, over te gaan tot opschorting of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
• na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/ of
• gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie en/ of
• zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd en/ of
• koper de bevoegdheid verliest vrij over zijn vermogen te beschikken, bijvoorbeeld door liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement of beslag en/ of
• zich overige omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
Indien gebruiker gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zijn vorderingen van gebruiker op koper onmiddellijk opeisbaar. Het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen, blijft daarvan onverlet.

Artikel 11. Opschortingrecht
1. Indien en zolang de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft gebruiker recht de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten.
2. Koper is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, maar nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Wanneer de koper uit de door gebruiker geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt de koper bij die vorming in opdracht van gebruiker en gaat de koper de zaak voor gebruiker houden. De koper wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van gebruiker zijn voldaan.
4. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan een door hem aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker onverwijld daarvan mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen.
7. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Gebruiker heeft recht op uitkeringen vanwege schade aan door gebruiker geleverde zaken die nog onder eigendomsvoorbehoud staan. Koper zal elke medewerking verlenen die hiervoor noodzakelijk is.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering onverwijld (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Gebreken dient koper onverwijld (en uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering) aan gebruiker mee te delen. De mededeling dient schriftelijk onder opgave van een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gebrek te geschieden. Gebruiker dient gelegenheid gegeven te worden, om de klacht ook ter plaatse te onderzoeken.
3. Indien koper de afgeleverde zaken niet onverwijld onderzoekt en/ of geconstateerde gebreken niet onverwijld aan gebruiker meedeelt danwel gebruiker niet in de gelegenheid stelt, de klacht te onderzoeken, verliest koper zijn rechten met betrekking tot de geconstateerde gebreken.
4. Indien koper enige rechten heeft vanwege gebreken, kan gebruiker kiezen uit herstel, vervanging of betaling van een vervangende vergoeding. Bij vervanging of betaling van vervangende vergoeding, dient koper de gebrekkige zaken aan gebruiker te retourneren, tenzij gebruiker daarvan uitdrukkelijk afstand doet.
5. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
6. Kosten vanwege onterechte klachten danwel te late klachten door koper zijn voor rekening van koper.
7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 14. Garantie
1. Gebruiker garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik ingeval dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk blijkt uit de overeenkomst met gebruiker.
2. De garantie als bepaald in artikel 14.1 geldt niet indien de zaken waarop die garantie betrekking heeft:
• niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
• gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
• onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
• veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.
3. Ingeval garantie door gebruiker wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van gebruiker garantie heeft verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter nooit meer dan de wettelijke garantietermijn.
4. Ingeval de garantie die door gebruiker is verstrekt, ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden dan is gebruiker slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest.
5. Ingeval de koper garantie inroept voor bepaalde door gebruiker geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de koper worden teruggezonden aan gebruiker na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.
6. Indien met inachtneming van artikel 14.5 zaken worden teruggezonden, dan dienen deze voorzien te zijn van een kopie van de originele door gebruiker aan de koper afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 15. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door gebruiker aangegeven prijzen: in euro’s (€), exclusief BTW, op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden, excl. transportkosten en af fabriek.
2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien tussen datum overeenkomst en datum levering ten minste drie maanden zijn verstreken en zich prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of andere omstandigheden, zonder dat koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen prijs in de overeenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 16. Zekerheid
1. Gebruiker heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van koper te vorderen, waaronder het betalen van voorschotten van de koper te verlangen, vóórdat hij levert of doorgaat met verdere leveringen of een andere verplichting uit de overeenkomst verder nakomt.
2. In het geval van gerede twijfel bij gebruiker omtrent de betalingscapaciteit van de koper, heeft gebruiker het recht de levering uit te stellen.

Artikel 17. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 (veertien) dagen na aflevering leeg en in onbeschadigde staat op zijn kosten aan het adres van gebruiker te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 18. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door koper, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening in de valuta waarin in gefactureerd, zulks ter keuze van gebruiker, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, te geschieden.
2. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim door koper tot aan de volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling of anderszins verlies van de vrije beschikkingsbevoegdheid van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting. Koper is nimmer tot verrekening gerechtigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
6. Gebruiker is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 19. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
Over de eerste € 3.000,00 15%, over het meerdere tot € 6.000, 00 10%, over het meerdere tot € 15.000,00 8%, over het meerdere tot € 60.000,00 5%, over het meerdere 3%.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid van gebruiker is als volgt beperkt:
1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en/ of zaken en schade door bedrijfstagnatie.
2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan, doordat koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is daarnaast beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden ook voor schade die gebruiker of haar ondergeschikten grof nalatig of opzettelijk hebben veroorzaakt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden ook voor vorderingen die koper op andere gronden baseert, bijvoorbeeld op gronden van onrechtmatige daad.
7. Indien koper de door gebruiker geleverde zaken verder verkoopt, is hij verplicht om in zijn koopovereenkomsten een mogelijke aansprakelijkheid van gebruiker (bijvoorbeeld vanwege productaansprakelijkheid) uit te sluiten. Laat koper dit na, is hij gebruiker voor daardoor ontstane schade schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 21. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of derden daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 22. Verjaring
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn over en weer een jaar.

Artikel 23. Bewijs
1. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de koper zijn de administratieve gegevens van gebruiker beslissend, behoudens door de koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.
2. Tussen gebruiker en koper gelden de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist, behoudens door de koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

Artikel 24. Geschillenbeslechting/ Toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 26. Overige bepalingen
1. Deze voorwaarden zijn ook in vertaalde versies beschikbaar. In geval van onduidelijkheden of discrepanties heeft de Nederlandse vertaling voorrang boven andere vertalingen.